Uw bijdrage is welkom!

Museum Panorama Mesdag is een particulier museum. Alle opbrengsten komen ten goede aan de collectie. Het museum geeft sinds jaar en dag een onuitwisbare indruk op bezoekers, jong en oud. Het panorama, de persoonlijke collectie van Mesdag en de tijdelijke tentoonstellingen, maken het museum uniek.

Wilt u het museum steunen? Dat kan. Word vrijwilliger, vriend of mecenas, doneer direct of periodiek, of neem het museum op in uw nalatenschap. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Minke Schat, directeur via: steun@panorama-mesdag.nl.

Stichting Behoud Panorama Mesdag

Het voortbestaan van Panorama Mesdag wordt sinds 1983 ondersteund door de ‘Stichting Behoud Panorama Mesdag’, ook bekend als ‘Panorama Mesdag Stichting Behoud’.

De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft als doel het in stand houden van het gebouw en het doek van Panorama Mesdag en zet zich daarvoor in, onder meer door het werven van fondsen. Zij beheert de toegekende gelden en ziet er op toe dat deze conform doel en voorwaarden worden besteed door Panorama Mesdag.Lees meer

Het bestuur van de Stichting Behoud Panorama Mesdag bestaat uit drie leden.

Bestuursleden
 
Penningmeester Watze de Boer
Voorzitter Pierre Huurman
Lid Sandra Kingma

De stichting heeft de afgelopen periode met succes bijdragen verworven voor de urgente renovatie en uitbreiding, het zogenaamde ‘masterplan’. Desalniettemin zijn uw bijdragen nog steeds buitengewoon noodzakelijk en welkom.

De Stichting Behoud Panorama Mesdag is sinds 01-01-2008 fiscaal erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en  geregistreerd onder ANBI nummer 81.61.71.488, per 01-01-2012 ook als culturele ANBI. Hiervoor gelden  ruimere mogelijkheden voor belastingaftrek. Raadpleeg de site van de Belastingdienst om te zien welke voorwaarden precies gelden om uw gift(en) aan de stichting af te trekken van de belastingen.
Voor bijzondere giften of legaten kunt u contact opnemen met Minke schat, directeur. (Tel.: 070-310 66 65, per mail: mschat@panorama-mesdag.nl).

De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: Stichting Behoud Panorama Mesdag
Alias: Panorama Mesdag Stichting Behoud
Type ANBI: sinds 01-01-2008
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 81.61.71.488
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Beleidsplan

Het bijeen brengen van benodigde middelen voor de realisatie van de laatste fase van het ‘masterplan’.

Beloningsbeleid

Allen die bestuurlijk bij de stichting betrokken zijn, zetten zich onbezoldigd in. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Doelstelling

Het in stand houden van het gebouw en het door Hendrik Willem Mesdag geschilderde doek van Panorama Mesdag.

Activiteiten

Het beheren en toezien op besteding conform de gestelde voorwaarden van de bijeen gebrachte middelen benodigd voor de realisatie van alle fasen van het ‘masterplan’.

Financiële verantwoording
  • U kunt een beknopte Jaarrekening SBPM 2016 downloaden
  • Rekeningnummer IBAN: NL61RABO0313734690
  • Rekeningnummer BIC: RABONL2U

Schenken en nalaten

Wij vinden het fijn dat u interesse heeft in de mogelijkheden om Panorama Mesdag te ondersteunen. Sinds de oprichting in 1881 is particuliere betrokkenheid het kloppend hart van dit museum geweest. Met uw grote of kleine bijdrage kan dit nu en in de toekomst zo blijven. U leest hier alles over hoe u als betrokken bezoeker het museum Panorama Mesdag door middel van schenking of nalatenschap kunt ondersteunen.Lees meer

Panorama Mesdag als museum

Panorama Mesdag is het oudste, nog op zijn originele plek bewaard gebleven panorama ter wereld en tevens Nederlands grootste schilderij. Het unieke doek van 120 bij 14 meter is al vanaf de opening de grote publiekstrekker van het museum, waarin ook andere werken van Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw, Sientje Mesdag-Van Houten, te zien zijn. Buiten de vaste collectie worden gedurende het hele jaar tijdelijke tentoonstellingen geprogrammeerd, die kunnen variëren van schilderijen en sculpturen tot fotografie en videokunst. Bij jong en oud bekend, is het Panorama Mesdag een typisch Haags monument waar elke Nederlander geweest moet zijn!

In de meest recente jaren is het pand aan de Zeestraat in Den Haag ingrijpend veranderd. De verouderde constructie heeft een broodnodige renovatie ondergaan, een nieuwe museumwinkel en museumcafé werden ingericht, en er zijn ruimtes aangekocht die mogelijkheden bieden voor nóg mooiere exposities. Panorama Mesdag heeft de ambitie om dit samen met u waar te maken.

Vennoten en vrienden

Als museale attractie kent Panorama Mesdag een lange geschiedenis van particulier initiatief. Te beginnen bij enkele Belgische ondernemers, die in navolging van de heersende panorama-rage H.W. Mesdag opdracht gaven tot het schilderen van een panoramaschilderij. Na het failliet van zijn opdrachtgevers besloot Mesdag in 1886 om de exploitatie van het door hem geschilderde panorama op zich te nemen. Na zijn dood werd dit voortgezet door zijn 33 neven en nichten, die allen een aandeel kregen in de familievennootschap, opgericht met als doel de instandhouding en exploitatie van het Panorama. Die vennootschap bestaat nog steeds. Daarnaast is een competent en enthousiast team belast met het dagelijks bestuur van het museum, gesteund door een brede basis van vrijwilligers en vrienden.

Het voortbestaan van Panorama Mesdag wordt ondersteund door de Stichting Behoud Panorama Mesdag. Deze stichting is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor schenkingen hieraan onder fiscaal gunstige voorwaarden kunnen worden gedaan.

Wilt u bijdragen aan de instandhouding van een Haags cultuurhistorisch fenomeen?

Na de grootscheepse verbouwing en met alle mogelijkheden die ‘het nieuwe museum’ geeft, is Panorama Mesdag in staat haar bezoekers een unieke ervaring te bieden. Dit willen we ook in de komende decennia kunnen blijven doen. Daarom doet Panorama Mesdag een beroep op iedereen die zich betrokken voelt bij dit bijzondere stuk Haagse cultuurgeschiedenis. Door kleine en grote schenkingen en nalatenschappen kan het Panorama Mesdag voor uw kinderen en kleinkinderen bewaard blijven, zodat ook zij de magie van Nederlands grootste schilderij kunnen ervaren. Wilt u ons daarbij helpen?

Vormen van schenken en nalaten

Uw bijdrage aan het voortbestaan van Panorama Mesdag kunt u op verschillende manieren vormgeven:

  • als eenmalige schenking
  • als periodieke gift
  • als legaat in uw testament

In de illustratie van de ‘geefroute’ staat een volledig overzicht van de schenkingsmogelijkheden. Onder bepaalde voorwaarden is schenken aan Panorama Mesdag fiscaal zeer aantrekkelijk. Daarover leest u meer in de paragraaf fiscaal voordeel.

Geefroute

Geefroute

Een eenmalige schenking in geld houdt in dat u als particulier eenmalig een geldbedrag ter beschikking stelt aan Panorama Mesdag, door middel van een gift aan de Stichting Behoud Panorama Mesdag.

Met een periodieke gift wordt bedoeld het onder notariële akte ter beschikking stellen van een vast geldbedrag gedurende een vastgestelde periode. De hoogte van bedrag en de looptijd bepaalt u zelf, waarbij een minimumperiode geldt van vijf jaar. Het voordeel van een periodieke gift is dat de er geen specifieke voorwaarden aan de hoogte van het te doneren geldbedrag worden gesteld.

Wanneer u besluit dat u na uw overlijden iets wilt nalaten aan Panorama Mesdag, kunt u in uw testament een legaat opnemen waarin u de gewenste gift specificeert. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook andere bezittingen komen hiervoor in aanmerking. Indien dit als zodanig bepaald is, zal Panorama Mesdag deze gelegateerde bezittingen te gelde maken. Hierover hoeven geen successierechten betaald te worden, waardoor uw postume gift volledig ten goede komt aan het museum.

Fiscaal voordeel

De Stichting Behoud Panorama Mesdag is fiscaal erkend als culturele ANBI. Als zodanig is zij volledig vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw donatie komt hierdoor volledig ten goede aan het museum.

Voor u als schenker biedt deze ANBI-status extra voordeel. Niet alleen is uw schenking volledig voor inkomstenbelasting aftrekbaar. Sinds het van kracht worden van de nieuwe ‘Geefwet’ zijn schenkingen door particulieren zelfs voor 125% aftrekbaar. In de volgende rekenvoorbeelden ziet u direct wat dit betekent:

  1. U geeft als particulier een bedrag van €1000,-.aan Panorama Mesdag. Bij het invullen van uw belastingaangifte mag u vervolgens deze gift met 25% verhogen. Wanneer u met uw inkomen in de hoogste belastingschijf valt (52%), krijgt u dus geen €520,- (52% van €1000,-) maar €650,- (52% van €1250,-) terug van de belasting. Een gift van €1000,- kost u feitelijk in dit geval maar €350,-!1
  2. U geeft als particulier een periodieke gift van €1000,- per jaar, gedurende een periode van vijf jaar. Het tijdspad van uw schenkingen en belastingaftrek (uitgaande van een inkomen in de hoogste belastingschijf) ziet er dan als volgt uit:
  Gift Teruggaaf Kosten
Jaar 1 € 1.000   € 1.000
Jaar 2 € 1.000 € 650 € 350
Jaar 3 € 1.000 € 650 € 350
Jaar 4 € 1.000 € 650 € 350
Jaar 5 € 1.000 € 650 € 350
Jaar 6   € 650 – € 650
Totaal € 5.000 € 3.250 € 1.750

Zo heeft u als gever per saldo slechts €1.750,- aan kosten, terwijl Panorama Mesdag €5.000,- ontvangt! U kunt ook besluiten het door u genoten belastingvoordeel op te tellen bij uw gift. Dan helpt u Panorama Mesdag met een groter bedrag, zonder er zelf extra kosten aan te hebben.

Als u interesse heeft om bij te dragen aan de duurzame instandhouding van dit bijzondere stuk Haagse cultuurgeschiedenis, kunt u contact opnemen via:

Panorama Mesdag
t.a.v. Minke Schat, directeur
Zeestraat 65
2518 AA Den Haag

U kunt ook een e-mail sturen naar info@panorama-mesdag.nl of bellen naar 070 310 66 65. Wij nemen dan graag contact met u op!

Wij danken

BankGiro Loterij
BNG bank
Fonds 1818
Gravin van Bylandt stichting
Hendrik Muller Fonds
Kansen voor West
kfHein fonds
Mondriaan Fonds
NWB bank
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Behoud Panorama Mesdag
VSBfonds
Gemeente Den Haag