Steun het behoud van museum Panorama Mesdag

Help mee het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag behouden en steun met een (eenmalige) donatie. Elke bijdrage is van harte welkom.

Doneer

Uw bijdrage is zeer welkom

De gevolgen van de crisis raken museum Panorama Mesdag als particulier museum hard. Door de noodgedwongen sluiting verliest het museum cruciale inkomsten. Zonder een grote weldoener achter het museum, zonder structurele subsidie en afhankelijk van 100% eigen inkomsten, heeft Panorama Mesdag als particulier museum een extra zorg.

Het museum geeft sinds jaar en dag een onuitwisbare indruk op bezoekers, jong en oud. Het wereldberoemde panorama, de persoonlijke collectie van Mesdag en de tijdelijke tentoonstellingen maken het museum uniek. Panorama Mesdag heeft de ambitie zich blijven te positioneren als een van de belangrijke musea van Nederland.

Veel mensen hebben laten weten dat ze het museum met een donatie willen steunen om de crisis goed door te komen. Draagt u het museum ook een warm hart toe en wilt u het museum steunen? Nu alle inkomsten wegvallen is het museum gebaat bij extra steun. Uw steun, klein of groot, is van grote meerwaarde. Wij zijn u erg dankbaar!

U kunt bijdragen als particulier, als bedrijf, via schenkingen en nalatenschappen, of doneer direct.

Bijdragen van alle donateurs en partners worden bijeen gebracht en beheerd door de Stichting Behoud Panorama Mesdag. Alle opbrengsten komen ten goede aan het in stand houden van het museum, de collectie en museale activiteiten.

Voor meer informatie over doneren, periodiek schenken en nalaten aan museum Panorama Mesdag kunt u contact opnemen met Marije Beckers, office & relatiemanager via steun@panorama-mesdag.nl.

Schenken en nalaten

Elke schenking aan Museum Panorama Mesdag is zeer welkom. Ook kleinere bijdragen zijn van groot belang ter ondersteuning van museum en collectie.

Schenkingen en nalatenschappen zijn mogelijk via de Stichting Behoud Panorama Mesdag. De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft als doel het in stand houden van het museum en collectie van Panorama Mesdag en zet zich onder meer in door het werven van fondsen. Zij beheert de toegekende gelden en ziet er op toe dat deze conform doel en voorwaarden worden besteed door museum Panorama Mesdag. Via een eenmalige of periodieke schenking is dit mogelijk. Download PDF: Schenken en nalatenLees meer

Museum Panorama Mesdag is hét museum rond het monumentale Panorama van Scheveningen. Kunstenaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) beschouwde het als zijn artistieke hoogtepunt. Behalve dit panorama beheert het museum een collectie werken van Mesdag, zijn vrouw Sientje van Houten en hun tijdgenoten en presenteert het een gevarieerd tentoonstellingsprogramma met negentiende-eeuwse kunst en hedendaagse interpretaties van het panoramafenomeen.

Het museum kent een lange geschiedenis van particulier initiatief. Te beginnen bij Belgische ondernemers, die in navolging van de heersende panorama-rage H.W. Mesdag in de 19e eeuw opdracht gaven tot het schilderen van een panoramaschilderij. Na het failliet van zijn opdrachtgevers besloot Mesdag in 1886 om het museum met het door hem geschilderde panorama over te nemen en werd daarmee de eerste museumdirecteur. Hij liet het museum na aan 33 neven en nichten binnen een vennootschap, met de opdracht het museum en collectie, waaronder het wereldberoemde panorama, tot in lengte van dagen te behouden. Die vennootschap bestaat nog steeds. De opdracht eveneens. Een competent en enthousiast team is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het museum, gesteund door een brede basis van vrijwilligers.

Het voortbestaan van Panorama Mesdag wordt ondersteund door de Stichting Behoud Panorama Mesdag. Deze stichting is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor schenkingen hieraan onder fiscaal gunstige voorwaarden kunnen worden gedaan.

Uw bijdrage aan het voortbestaan van Panorama Mesdag kunt u op verschillende manieren vormgeven:
• doneer direct
• als eenmalige schenking
• als periodieke gift
• als legaat in uw testament

Doneer direct
Uw donatie kunt u direct boeken naar:
IBAN: NL61RABO0313734690
t.n.v. Stichting Behoud Panorama Mesdag
o.v.v. ‘Donatie Museum Panorama Mesdag’ plus uw e-mailadres.

Eenmalige Schenking
Met een eenmalige schenking stel u als particulier eenmalig een geldbedrag ter beschikking aan Panorama Mesdag, door middel van een gift aan de Stichting Behoud Panorama Mesdag.

Periodieke Schenking
Wilt u museum Panorama Mesdag gedurende een langere tijd financieel steunen?
Dat is mogelijk via een fiscaal gunstige periodieke schenking. U kunt hierbij optimaal gebruik maken van fiscale voordelen die de overheid biedt. Bij deze vorm van schenken zegt u toe de Stichting Behoud Panorama Mesdag jaarlijks, voor tenminste vijf jaren, te steunen.

Fiscaal voordeel
Een periodieke gift (in geld of natura) die over minimaal vijf jaar gespreid is biedt extra voordeel: in deze vorm is uw schenking maximaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zonder drempel of plafond. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingschijf. Het voordeel kan oplopen tot wel 52% van het te schenken bedrag. Een periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst. Op deze wijze is Museum Panorama Mesdag voor een langere periode verzekerd van uw steun en kan daarmee investeren in de toekomst.

Voor u als schenker biedt deze ANBI-status extra voordeel. Niet alleen is uw schenking volledig voor inkomstenbelasting aftrekbaar. Sinds het van kracht worden van de ‘Geefwet’ zijn schenkingen door particulieren zelfs voor 125% aftrekbaar. In de volgende rekenvoorbeelden ziet u direct wat dit betekent:

a. U geeft als particulier een bedrag van €1000,-.aan Panorama Mesdag. Bij het invullen van uw belastingaangifte mag u vervolgens deze gift met 25% verhogen. Wanneer u met uw inkomen in de hoogste belastingschijf valt (52%), krijgt u dus geen €520,- (52% van €1000,-) maar €650,- (52% van €1250,-) terug van de belasting. Een gift van €1000,- kost u feitelijk in dit geval maar €350,-!

b. U geeft als particulier een periodieke gift van €1000,- per jaar, gedurende een periode van vijf jaar. Het tijdspad van uw schenkingen en belastingaftrek (uitgaande van een inkomen in de hoogste belastingschijf) ziet er dan als volgt uit:

 

Gift

Teruggaaf

Kosten

Jaar 1

€ 1.000

 

€ 1.000

Jaar 2

€ 1.000

€ 650

€ 350

Jaar 3

€ 1.000

€ 650

€ 350

Jaar 4

€ 1.000

€ 650

€ 350

Jaar 5

€ 1.000

€ 650

€ 350

Jaar 6

 

€ 650

– € 650

Totaal

€ 5.000

€ 3.250

€ 1.750

Zo heeft u als gever per saldo slechts €1.750,- aan kosten, terwijl Panorama Mesdag €5.000,- ontvangt! U kunt ook besluiten het door u genoten belastingvoordeel op te tellen bij uw gift. Dan helpt u Panorama Mesdag met een groter bedrag, zonder er zelf extra kosten aan te hebben.

Nalaten
Wanneer u besluit dat u na uw overlijden iets wilt nalaten aan Panorama Mesdag, kunt u in uw testament een legaat opnemen waarin u de gewenste gift specificeert. Dit kan een geldbedrag zijn zonder specifiek doel binnen het museum te benoemen, of een specifiek doel als educatie, het gebouw of de collectie. In een testament kunt u het museum opnemen door middel van een erfstelling of een legaat, waarmee u een percentage van uw nalatenschap, een vast bedrag of een kunstwerk schenkt. Uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Indien gewenst adviseert het museum u graag over de mogelijkheden.

Culturele ANBI
De Stichting Behoud Panorama Mesdag is fiscaal erkend als culturele ANBI. Dit houdt in de stichting als erkend goed doel (door de belastingdienst ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ genoemd) geen belasting betaalt over de schenking of erfenis. Uw donatie komt hierdoor volledig ten goede aan het museum.

Over Stichting Behoud Panorama Mesdag
Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft in het verleden met succes bijgedragen aan werving van financiële steun verworven voor de renovatie en uitbreiding (2011-2014).
Voor het restaureren van het rijksmonument, het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van het museum zijn extra bijdragen nog steeds buitengewoon noodzakelijk en zeer welkom.

Schenken museum Panorama Mesdag
Uw donatie kunt u direct boeken naar:
IBAN: NL61RABO0313734690
t.n.v. Stichting Behoud Panorama Mesdag
o.v.v. ‘Donatie Museum Panorama Mesdag’ plus uw e-mailadres.

Contact via: Marije Beckers, office & relatiemanager via steun@panorama-mesdag.nl

Partners en Bedrijven

Een uniek museum met de persoonlijke collectie van Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag – Van Houten, waaronder het wereldberoemde Panorama van Scheveningen, maakt Museum Panorama Mesdag tot een bijzonder aantrekkelijke partner voor bedrijven, partners en sponsoren nu en in de toekomst. Ervaar deze unieke ontmoetingsplek met een (inter)nationaal publiek.Lees meer

Als partner ondersteunt u actief het culturele, educatieve en maatschappelijke doel van Museum Panorama Mesdag. Het museum biedt vele mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen te verrijken. Partner worden kan op verschillende niveaus. Voor de invulling van een duurzaam partnerschap op maat gaat Museum Panorama Mesdag graag persoonlijk met u in overleg over uw wensen. Samenwerking vindt plaats op basis van gedeelde waarden, meetbare afspraken en heldere doelen. Wederzijdse inspiratie en kennisuitwisseling is daarbij het uitgangspunt, verbinden is de missie.

Contact
Voor een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met Marije Beckers, office & relatiemanager, via +31 (0) 70 3 10 66 65 of steun@panorama-mesdag.nl

Stichting Behoud Panorama Mesdag

De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft ten doel het verlenen van door de stichting nodig geachte steun voor de instandhouding van het Panorama Mesdag. Onder het begrip instandhouding valt het onderhoud, het herstel en/of het restaureren van het panoramadoek en de daarbij behorende inrichtingen, het gehele gebouwencomplex alsmede de inventaris evenwel met uitzondering van de schilderijen behorende tot het bezit van de besloten vennootschap BV Panorama Mesdag, een en ander voor zover voornoemde vennootschap de daarmede verband houdende kosten niet uit eigen voorzieningen kan bestrijden.

De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.Lees meer

Bestuur

  • Voorzitter P.J. Huurman
  • Secretaris S.E.B. Kingma
  • Penningmeester W.R. de Boer

Actueel beleidsplan
In de komende jaren zal de Stichting bijdragen aan de restauratie van de rotonde en al het overige onderhoud en herstel conform de doelstelling van de stichting.
Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur werken onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Doelstelling
De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft ten doel het verlenen van door de stichting nodig geachte steun voor de instandhouding van het Panorama Mesdag. Onder het begrip instandhouding valt het onderhoud, het herstel en/of het restaureren van het panoramadoek en de daarbij behorende inrichtingen, het gehele gebouwencomplex alsmede de inventaris evenwel met uitzondering van de schilderijen behorende tot het bezit van de besloten vennootschap BV Panorama Mesdag, een en ander voor zover voornoemde vennootschap de daarmede verband houdende kosten niet uit eigen voorzieningen kan bestrijden.

Activiteiten
De afgelopen jaren heeft de Stichting een financiële bijdrage geleverd aan de grote renovatie van het pand van het Panorama Mesdag waarbij onder meer het buurpand bij het Museum is getrokken en alle voorzieningen zijn aangepast aan de normen van de huidige tijd. Voor de komende jaren staat onder meer een renovatie van de rotonde in de planning en een verduurzaming van het gehele museum en het pand.

Financiële verantwoording
De inkomsten van de Stichting Behoud Panorama Mesdag bestaan uit schenkingen, subsidies en legaten die conform de doelstelling via specifieke schenkingsovereenkomsten worden doorgeschonken aan de BV Panorama Mesdag.

Financieel overzicht Stichting Behoud Panaroma Mesdag 2019

Gegevens

  • Naam: Stichting Behoud Panorama Mesdag
  • Type ANBI: sinds 01-01-2008
  • Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
  • RSIN / Fiscaalnummer: 81.6171488
  • Adres: Zeestraat 65, 2518 AA ‘s-Gravenhage
  • Rekeningnummer IBAN: NL61 RABO 0313 7346 90